Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)
společnosti the italians wine food s.r.o., IČO 27221199, se sídlem Strakonická 1353/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105504 (dále jen „společnost WFM“) pro nákup zboží na portálu www.theitalians.cz (dále jen „e-shop WFM“)

I.    Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují vzájemné závazky smluvních stran vzniklé na základě užití e-shopu WFM a v jeho souvislosti, prostřednictvím něhož společnost WFM nabízí zboží a jeho uživatel (dále jen „Zákazník“) jeho prostřednictvím takové zboží případně objedná a při jeho doručení koupí.
 2. Tyto VOP se uplatní i na případné služby poskytnuté v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží. Tam, kde se tyto VOP zmiňují o zboží, mají se na mysli i tyto služby. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností WFM a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“).
 3. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží na e-shopu WFM za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak neuplatní se na něj tyto VOP.
 4. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží společnosti WFM uveřejněné na e-shopu WFM. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP. 
 5. Společnost WFM může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost WFM informuje Zákazníky o změně VOP na e-shopu WFM, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II.    Užití e-shopu WFM a uzavření Smlouvy

 1. Společnost WFM na e-shopu WFM nabízí zboží, a to včetně údaje o jeho ceně. Cena nabízeného zboží je uváděna včetně daně z přidané hodnoty.  Hmotnostní odchylka zboží s její vliv na cenu jsou upraveny v článku V. odst. 3 těchto VOP.
 2. Zákazník se před započetím výběru zboží seznámí s těmito VOP, což potvrzením objednávky výslovně stvrdí.
 3. Zákazník na e-shopu WFM vybírá z nabízeného zboží a v objednávce pak zvolí konkrétní požadovaný druh a množství zboží, způsob platby a dodání. Bližší instrukce k jednotlivým technickým krokům v rámci postupu objednání zboží jsou uvedeny přímo na e-shopu WFM.
 4. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Zákazník dále před odesláním objednávky potvrdí údaj o svém věku, vyžaduje-li to charakter zboží.
 5. Objednávku odešle Zákazník společnosti WFM kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost WFM neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Zákazníkovi, že objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v objednávce.
 6. Společnost WFM je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Zboží je předáváno v závislosti na zvoleném způsobu doručení přímo Zákazníkovi nebo jeho zástupci. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za společnost WFM předává, věrohodně prokáže svou totožnost, nebo která předloží společnosti WFM při osobním odběru objednávku.
 8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, a to převzetím zboží ze strany Zákazníka.
 9. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán a Smlouva tak s nimi nemůže být uzavřena.
 10. Společnost WFM je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je společnost WFM oprávněna odmítnout předání zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s objednávkou. Stejně tak je společnost WFM oprávněna odmítnout předání zboží, pokud nebude ze strany zákazníka zaplaceno.
 11. Zákazník bere na vědomí, že společnost WFM není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) anebo podmínky užití e-shopu WFM.
 12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.
 13. Smlouva nebude u společnosti WFM ukládána. Zákazník je povinen si stáhnout její znění (tj. objednávku a znění těchto VOP) z e-shopu WFM v průběhu objednávky nebo bezprostředně po jejím potvrzení, později mu k ní společnost WFM nemusí umožnit přístup.

III.    Změna a storno objednávky

 1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího potvrzení na e-shopu WFM. Její změna je možná, pokud společnost WFM zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. 
 2. Storno objednávky či její změna (včetně času a adresy doručení) ze strany zákazníka je možná nejdéle do šesti hodin od potvrzení objednávky, avšak vždy nejpozději do okamžiku, kdy bude zboží Zákazníkovi vypraveno, a to e-mailem na adresu uvedenou jako aktuální kontaktní údaj společnosti WFM (viz čl. X. odst. 5 VOP). 
 3. Později již není možno storno či změnu objednávky provést. Zákazník však může zavolat na telefonní číslo uvedené jako aktuální kontaktní údaj společnosti WFM a společnost WFM se v rámci možností pokusí Zákazníkovi vyhovět.
 4. Zákazník je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky a datum objednávky.

IV.    Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

 1. Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout společnosti WFM na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost WFM předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
 2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za společnost WFM předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti WFM písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních kontaktních údajů (viz čl. X. odst. 5. VOP) a zaslat zboží na své náklady na adresu Strakonická 948/1, Smíchov, 150 00 Praha 5, a je povinen zaplatit společnosti WFM promarněné náklady na doručení zboží.
 3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník za tímto účelem společnosti WFM sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost WFM je oprávněna započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.
 4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost WFM je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost WFM oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
 6. Společnost WFM je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Zákazník nezaplatí zboží, či že nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Zákazníka nebo jeho zástupce.

V.    Cenové a platební podmínky

 1. Přístup a samotné užití e-shopu WFM ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
 2. Cena zboží a případné další náklady dle Smlouvy jsou uvedeny v objednávce a platí se výhradně on-line platbou přes platební bránu po potvrzení objednávky.
 3. Při objednávce zboží na váhu může společnost WFM dodat zboží s hmotnostní odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované hmotnosti v objednávce Zákazníka. Cena zboží se v tomto případě může lišit od ceny v objednávce. 

VI.    Odpovědnost a záruky

 1. Společnost WFM odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
 2. Společnost WFM nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
 3. Společnost WFM nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod e-shopu WFM. Společnost WFM nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím e-shopu WFM ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu WFM nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a společnost WFM dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti WFM vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu Zákazníka, který Zákazník uvede v objednávce.
 5. Společnost WFM neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shopu WFM, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop WFM, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
 6. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu WFM jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti WFM, která nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

VII.    Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazník vůči společnosti WFM prohlašuje, že:
  a.    je plně způsobilý uzavřít Smlouvu, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  b.    pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu WFM takové zboží, u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
  c.    veškeré údaje, které poskytuje společnosti WFM, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  d.    zaplacením ceny za nakoupené zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
  e.    se před zahájením užívání e-shopu WFM důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  f.    zboží na e-shopu WFM nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.
 2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré další součásti tvořící e-shop WFM (včetně veškerého grafického znázornění) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat e-shop WFM výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop WFM.
 3. Zákazník užívá e-shop WFM na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na e-shopu WFM jsou pouze ilustrativní.
 4. Společnost WFM si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k e-shopu WFM.
 5. Společnost WFM není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.

VIII.    Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost WFM, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti WFM.
 2. Společnost WFM zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní on-line registrační formulář, či vyplní registrační formulář v listinné podobě na některé z provozoven WFM, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností WFM, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost WFM o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Zpracováním Osobních údajů může společnost WFM, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na e-shopu WFM.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti WFM odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti WFM.
 9. V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost WFM nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost WFM o vysvětlení a požadovat, aby odstranila závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost WFM povinna tuto informaci předat. Společnost WFM má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti WFM a podnikatelů prezentujících na e-shopu WFM své zboží anebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti WFM na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IX.    Řešení sporů, dozorový orgán

 1. Vzájemné spory mezi společností WFM a Zákazníkem řeší obecné soudy.
 2. Zákazník jako spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Obě strany prohlašují, že se budou snažit nejprve případný spor vyřešit přímým jednáním mezi sebou.
 3. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Zákazníka, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se společností WFM vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti WFM poprvé.
 5. Společnost WFM se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se Zákazníkem, pokud je Zákazník neodmítne.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

X.    Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI.    Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah související s užitím e-shopu WFM a právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. 
 2. Případné spory řeší smluvní strany prioritně mimosoudně, k čemuž slouží aktuální kontaktní údaje společnosti WFM. Pro řešení případných sporů, které není možno řešit mimosoudně, je příslušný obecný soud společnosti WFM.
 3. Společnost WFM prohlašuje, že je oprávněna k činnosti upravené Smlouvou a těmito VOP na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Orgánem dohledu je v rámci své působnosti živnostenský úřad.
 4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 5. Aktuální kontaktní údaje společnosti WFM jsou uvedeny v rámci e-shopu WFM (tj. přímo na příslušných webových stránkách).
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 14. 3. 2016

 

SMÍCHOV
Strakonická 948/1, Praha 5
Telefon restaurace: +420 733 338 650
Telefon prodejna: +420 603 214 932
info@theitalians.cz
DEJVICE
Národní obrany 29, Praha 6
+420 602 714 614
dejvice@theitalians.cz
PRŮHONICE
Květnové náměstí 50
+420 734 839 737
pruhonice@theitalians.cz